Passend onderwijs

Zorgplicht

Scholen moeten ervoor zorgen dat elk kind een passende plek krijgt. Ook als het kind extra begeleiding en ondersteuning nodig heeft. Deze verplichting voor scholen heet zorgplicht. De zorgplicht geldt voor alle kinderen die al op school zitten en kinderen die schriftelijk worden aangemeld. De school zoekt in overleg met de ouders een passende plek.

De opties zijn:
• De eigen basisschool.
• Een arrangement aanvragen voor extra ondersteuning binnen de eigen basisschool.
• Een andere reguliere basisschool als de school van keuze de onderwijsbehoefte die nodig is niet kan bieden.
• Een school voor speciaal (basis)onderwijs.

In de wet Passend Onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur aanmelden. Wij moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben aangemeld. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, moeten ouders dit aangeven. De school zal vragen of er gegevens beschikbaar zijn die inzicht geven in de ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld onderzoeksrapporten van externe instanties.
Als de school de leerling met een ondersteuningsbehoefte niet kan toelaten, zoekt de school, in samenspraak met de ouders, een passende onderwijsplek op een andere school. Belangrijk daarbij is een goede balans tussen de wensen van ouders en de mogelijkheden van de school.