Ouderbetrokkenheid

Het belang van een goede samenwerking tussen school en ouders wordt onderstreept.

Een goede samenwerking tussen school en ouders is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van het kind. Van de school mogen ouders verwachten dat wij hen goed op de hoogte houden over de voortgang van hun kind. Van ouders verwachten we dat zij ons op de hoogte houden van zaken die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het kind. Wederzijds vertrouwen en een open communicatie vinden we belangrijk voor een goede samenwerking.

Natuurlijk informeren wij niet alleen. Wij gaan ook samen met ouders in gesprek over de ontwikkeling van uw kind. Bij de start van het schooljaar voeren we startgesprekken, aan deze driehoek gesprekken nemen het kind, de ouders en de leerkracht deel. Zij informeren elkaar en benoemen doelen voor het komende jaar. De overige gesprekken vinden verspreid over het schooljaar plaats.

Tevens hebben we binnen de school een Ouderraad en een Medezeggenschapsraad.

Oudercommunicatie

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
• de website, waarop algemene informatie terug te vinden is;
• een digitale nieuwsbrief, deze wordt via Parro verzonden;
• maandelijkse nieuwsbrief vanuit de leerkrachten over het reilen en zeilen in de groep;
• gesprekken met ouders;
• extra gesprekken met ouders van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte;
• rapporten en gesprekken hierover.