Medezeggenschapsraad

Voor een goed functionerende school is overleg nodig tussen ouders, leerkrachten en directie. Wat in het bedrijfsleven de ondernemingsraad is, is op school de Medezeggenschapsraad (MR). Elke school moet een MR hebben. De Wet Medezeggenschap Onderwijs regelt de samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad.

Samenstelling MR

De medezeggenschapsraad bestaat op onze school uit 3 leerkrachten en 3 ouders.
De schoolleider of adjunct-directeur is aanwezig als adviserend lid van de raad.

Wat doet de MR?

De raad is bevoegd tot het bespreken en adviseren van alle aangelegenheden betreffende de school, onderwerpen die voor de school als voor de ouder en kind van groot belang zijn zoals:

Kortom: onderwerpen die zowel voor de school als voor ouder en kind van groot belang zijn. Ieder
advies wordt serieus genomen en voor belangrijke beleidswijzigingen heeft het bestuur zelfs
instemming nodig van de Medezeggenschapsraad.

De raad bevordert op deze manier openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. De notulen van de vergaderingen zijn te lezen op de website.

Als lid van de Medezeggenschapsraad kunt u actief meedenken en meebeslissen over allerlei onderwerpen.

Leden van de MR

 

Laat van je horen!

Vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Voor data zie de
informatiekalender. Van 19.30 tot 19.45 uur is voor niet-leden de mogelijkheid om ideeën, suggesties
en verdere opmerkingen onder de aandacht van de raad te brengen.
Wij hopen van harte dat u van deze gelegenheid gebruik zult maken.

Emailadres: mrdeveste@leerrijk.nl